Cenník

U nás bez poplatkov

 • Vyšetrenie CRP - vyšetrenie z prsta z kvapky krvi na počkanie. Zápalový marker, ktorý umožní rozlíšiť vírusovú a bakteriálnu infekciu a tým pomáha pri rozhodovaní, či dieťa potrebuje antibiotikckú liečbu. Antibiotiká sa predpisujú, len ak je to skutočne nevyhnutné. 
 • Stanovenie hemoglobínu z kvapky krvi z prsta. Koncentrácia hemoglobínu predstavuje dôležitú informáciu o stave pacienta v akútnej aj neakútnej starostlivosti. Ak má dieťa anémiu, jeho koncentrácia hemoglobínu alebo erytrocytov je nižšia než odporúčané hodnoty. Na základe merania koncentrácie hemoglobínu je možné anémiu diagnostikovať.
 • Telefonické resp. mailové konzultácie.
 • Návšteva novorodencov v domácom prostredí.
 • Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu (Lučivná, H. Smokovec...)

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia

A. Prehliadky a lekárske posudky

 • o zdravotnej spôsobilosti na zbrojný preukazu ...........................................................................   25,-     
 • o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ........................................................   20,-   
 • o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí ...................................................................  10,-
 • o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) .............    3,-      
 • potvrdenie k oslobodeniu od telesnej výchovy .............................................................................    3,-
 • o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, plavecký, na internát ..............................   1,-

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

 • vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, zdravotný preukaz ..........  15,-              
 • posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta ...........................  15,-

C. Výkony na žiadosť pacienta alebo iného subjektu 

 • ošetrenie pacienta nepoisteného v SR ..........................................................................................  20,-
 • vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín .............................................................................  15,-   
 • odbery a laboratórne vyšetrenia pre športové lekárstvo a iné žiadosti ....................................  10,-          
 • odber krvi na vlastnú žiadosť ...........................................................................................................   5,-
 • aplikácia očkovacích látok mimo povinného očkovania (nepovinné očkovanie) .......................   5,-
 • test na Streptococcus pyogenes ......................................................................................................   5,-

D.  Administratívne výkony

 • vypísanie žiadosti o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok .........   5,-
 • vystavenie duplikátu pri strate výmenného lístka, pri strate receptu, tlačív PN    .....................   1,-
 • potvrdenie o zdravotnom stave pre MŠ po chorobe .....................................................................   1,-
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta   ...............................................   10,-
 • vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku  ........................................................................................   20,-

E. Výkony pre komerčné poisťovne

 • správa o zdravotnom stave pre poisťovne ......................................................................................   5,-