Dôležité!

Prosíme všetkých našich pacientov,

aby nás pred každou návštevou ambulancie
najskôr kontaktovali telefonicky 

na čísle 0907 477937 alebo mailom. 

Ďakujeme.

Vyšetrenie hladiny protilátok

STANOVISKO VšZP

 
Vyšetrenie hladiny protilátok po prekonaní COVID-19 sa dnes pod vplyvom marketingu poskytovateľov laboratórnych služieb a v médiách objavovaných informácií veľmi často vyžaduje na to, aby poistenec získal informáciu o tom, či asymptomaticky prekonal infekciu novým koronavírusom alebo sa pred či po očkovaní chce dozvedieť, či protilátky má. Takto získaný výsledok však nemá žiadny vzťah k zdravotnej starostlivosti a má iba bazálnu informatívnu hodnotu s nie úplne jednoznačnou klinickou interpretáciou. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že ak má človek určitú hladinu protilátok, vôbec to neznamená, že nie je v prípade infekcie šíriteľom nákazy.
 
Vyšetrenie protilátok na nový koronavírus je však primárne určené pre diferenciálnu diagnostiku komplikovaných klinických stavov a v tomto prípade je aj uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Ak si poistenec požiada o vyšetrenie na vlastnú žiadosť, môže ho absolvovať ako samoplatca.
 
VšZP pri formulácii aktuálneho usmernenia v tejto veci vychádzala aj z aktuálnych odporúčaní Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu.
 
Mgr. Zuzana Bachratá
Centrum pre PZS
tel.: 02/20824738 | mob.: 0948985136

 

Kedy nemôže dieťa nastúpiť do školy alebo škôlky
(ranný filter v čase koronavírusu)

Každá materská aj základná škola má na vchodových dverách oznam, za akých podmienok dieťa nemôže nastúpiť do zariadenia.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov MŠ, ZŠ, ani školského klubu detí.

Aby sa zamedzilo tomu, že do kolektívu príde dieťa s infekčným ochorením, sa robí tzv. ranný filter, kontrola zdravotného stavu dieťaťa. Vykonáva sa každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia.

Kde sa robí ranný filter detí pred vyučovaním

Ranný filter sa odporúča vykonávať vo vnútorných priestoroch školy, čo najbližšie ku vchodu, aby v prípade nepriaznivého počasia nemuseli stáť deti v daždi alebo vetre pred školou. Ideálne je to pred šatňami alebo pri vstupe na chodbu s triedami.

 

MŠ vychádza z toho, že z epidemiologického hľadiska je síce možné, že sa žiak stretne s inými žiakmi, avšak doba, za ktorú bude s nimi v kontakte, je vo väčšine prípadov kratšia ako 15 minút a vzdialenosť medzi dvoma osobami je väčšia ako 2 metre.

Čo si treba všímať pri rannom filtri

Pani učiteľky z MŠ to poznajú. Aj pred epidémiou koronavírusu kontrolovali deti pohľadom (ich oči, uši, nos, viditeľné časti kože) a mohli odmietnuť prevziať do MŠ dieťa, ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 • z uší mu vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • z nosa mu vyteká hustá skalená tekutina,
 • okolie nosa má červené, podráždené,
 • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Okrem uvedených symptómov si v čase koronavírusu musia učitelia pri rannom filtri všímať aj iné príznaky ochorenia dýchacích ciest:

 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom,
 • zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha),
 • bolesť uší,
 • oslabený sluch,
 • suchý dusivý kašeľ.

K rannému filtru môže pribudnúť aj meranie teploty.

V tzv. zelenej fáze, keď školy idú v bežnom režime, so zvýšenými hygienickými opatreniami, je meranie teploty odporúčané, povinné je až pri červenej fáze (pri ochorení 2 žiakov a/alebo 1 pedagogického zamestnanca alebo 2 nepedagogických zamestnanov). Aby dieťa mohlo byť na vyučovaní, toleruje sa teplota max 37,1 °C.

Dieťa neprešlo cez ranný filter, čo ďalej?

Ak by malo dieťa telesnú teplotu viac ako 37,2 °C, alebo neprejde cez ranný filter kvôli iným symptómom, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.

Do budovy školy smie len v prípade, že prišlo do školy bez sprievodu rodiča. V takýchto situáciách by škola nemala dieťa „otočiť“ a poslať samé domov, ale bezodkladne kontaktovať rodiča, že dieťa neprešlo ranným filtrom a treba, aby si rodič po neho prišiel.

Dieťa si zatiaľ nasadí rúško a bude čakať v izolačnej miestnosti, až kým si ho rodič nevyzdvihne.

Ak je dieťa choré, musí ísť domov aj jeho súrodenec?

Podľa odporúčaní MŠ sa usmernenie týka vždy konkrétneho dieťaťa. Každé dieťa sa posudzuje osobitne.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, opatrenia sa nevzťahujú na jeho súrodencov, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti. Tí sa môžu zúčastniť vyučovania, ak neprejavujú príznaky ochorenia.

Dieťa neprešlo ranným filtrom. Mám s ním ísť k lekárovi?

MŠ v žiadnom prípade neodporúča, aby rodič išiel s dieťaťom k pediatrovi z dôvodu, že neprešlo cez ranný filter. Dieťa má v ten deň odísť do domáceho prostredia.

Pokiaľ dieťa v priebehu dňa nevykazuje známky ochorenia a nemá teplotu, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy. Ráno ho bude čakať štandardný ranný filter – znova sa vykoná meranie teploty pri vstupe do školy.

Ak je však dieťa choré a má ľahké príznaky, ktoré rodič dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma, až kým neustúpia.

Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky alebo mailom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

Sociálna poisťovňa - čestné vyhlásenie!

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom Ako vyplniť čestné vyhlásenie tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky: E-mailové adresy pobočiek SP

 

Zasielanie oznamov

Všetky aktuálne oznamy o dovolenke a zastupovaní budete dostávať priamo na Váš e-mail. Prihláste sa k odberu OZNAMOV našej ambulancie.

Predpis liečiv a mlieka počas zastupovania

Prosíme rodičov, aby si prekontrolovali zásoby liečiv a dojč.mlieka a prišli si ich dať predpísať pred dovolenkou. 
Zastupujúci lekár vám poskytne recept len v prípade, že si so sebou prinesiete kódy špecialistu alebo odporučenie revízneho lekára!