Očkovacie látky

Rodičia sú povinní pred očkovaním poznať nežiaduce účinky vakcíny ako aj liečbu nežiaducich účinkov a po dôkladnom oboznámení sa s obsahom príbalového letáka vyjadriť svoj súhlas s očkovaním dieťaťa.

Výrobcovia vakcín deklarujú, že pri vzniku ochorenia sú príznaky a komplikácie ochorenia, proti ktorému je dieťa očkované, veľmi mierne. Výrobcovia vakcín taktiež deklarujú, že len malý počet detí má očakávané a neočakávané nežiaduce účinky.

Názory na to, či je možné pri zvážení možných rizík odmietnuť povinné očkovanie, sa rôznia. Prípadom odmietnutia povinného očkovania a pokutovania zo strany úradu verejného zdravotníctva sa v súčasnosti zaoberá aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten odmietol potvrdiť rozsudok Krajského súdu v Nitre. Najvyšší súd SR konanie prerušil a predložil prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ. Súdny dvor EÚ bude posudzovať:
1. Či má euroobčan právo využiť alebo odmietnuť prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti i vtedy, ak mu to vnútroštátne zákony neumožňujú?
2. Či právo odmietnuť očkovanie nevyplýva euroobčanovi už priamo z Lisabonskej zmluvy?
3. Či vôbec tzv. verejný záujem o ochranu zdravia môže na Slovensku vylúčiť matky z rozhodovania o zdravom vývoji ich detí? 

Ak sa matka z obavy pred následkami očkovania rozhodne odmietnuť zaočkovať svoje dieťa napr. proti záškrtu. Keďže ide o povinné očkovanie, dopustí sa porušenia právnej povinnosti a v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôjde o priestupok. Podľa § 56 ods. 2 za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výška 331 eur. Pokutu ukladá Úrad verejného zdravotníctva


Predhľad očkovacích látok: